Regionsrådet oktober 2018

3. oktober 2018

Set gennem lokale Favrskov-briller

Af Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem(V) fra Favrskov Kommune

Region Midtjylland er en af Danmarks største offentlige virksomheder med et budget på 30 milliarder kroner og cirka 30.000 ansatte. Det er en omfattende og kompleks organisation, som de 41 regionrådsmedlemmer har bestyrelses ansvaret for. Regionsrådet har lige besluttet en spare- og omprioriteringsplan for år 2019, som betyder personalereduktioner og sammenlægninger af nogle lægefaglige specialer. Regionsrådet skal selvfølgelig interessere sig for hele regionen med de i alt 1,3
millioner indbyggere, men her på Favrskov Venstres hjemmeside vil jeg fokusere mest på regionens opgaver for borgerne i Favrskov Kommune.

En af mine mærkesager ved regionsrådsvalget i november 2017 var gratis HPV-vaccination til både drenge og piger. Human Papillo Virus (HPV) smitter næsten alle seksuelt aktive inden 20-årsalderen, og dette virus kan desværre give anledning til for eksempel kræft i livmoderhalsen og endetarmen. Alle piger får i dag tilbud om gratis vaccination. En vaccination mod HPV er således den eneste kendte vaccination, som kan forebygge kræft. Jeg lavede i 2016 et konkret forslag om at drenge skulle sidestilles med piger og dermed også tilbydes gratis vaccination.
Denne mærkesag har udløst mange debatindlæg og foredrag fra min side, og efterhånden er den tværpolitiske stemning blevet positiv for forslaget.
Der opstod et flertal i regionsrådet for forslaget, men heldigvis er det endt med, at regeringens finanslovsforslag indeholder finansiering til tilbud om gratis vaccination fremover til alle 14-årige drenge. Jeg er virkelig glad for, at denne mærkesag nu bliver gennemført.

En anden af mine mærkesager ved regionsrådsvalget var at styrke af Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Neurocentret er et fagligt fyrtårn i hele Norden, og har blandt andet ansvaret for at rehabilitere de mest hjerneskadede patienter fra hele Jylland og Fyn. Internt i Region Midtjylland har der tilbage fra amternes tid været tradition for, at ansvaret for den specialiserede neurorehabilitering var spredt på mange hospitaler. Det har i årevis været mit ønske at sikre en helt ensartet høj faglig kvalitet for hjerneskadede uanset bopælskommune. I forbindelse med budget 2019 for region Midtjylland er det besluttet, at ledelsen på Hammel Neurocenter også skal have ansvaret for et sengeafsnit på 15 senge på Regionshospitalet Lemvig. Dermed har Hammel Neurocenter ansvaret for al den specialiserede neurorehabilitering i regionen og hospitalssengene er fordelt mellem Hammel, Skive og Lemvig.
Det er faglig styrkelse af området til gavn for de hjerneskadede
patienter, og samtidig en styrkelse af neurocentrets mulighed for
forskning og udvikling. Det er en lokal mærkesag, som har fyldt meget i mit politiske virke som folkevalgt gennem 21 år. Jeg er derfor meget tilfreds med regionsrådets beslutning, men der er stadig brug for udvikling, forbedringer og forebyggelse på hjerneskadeområdet.

Den sidste lokale mærkesag som jeg vil omtale i dette nyhedsbrev er en styrkelse af ungdomsuddannelserne i Favrskov Kommune. Det ønske er også baggrunden for, at jeg som regionsrådsmedlem har accepteret en post i Favrskov Gymnasiums bestyrelse. Jeg har meget fokus på at opretholde et sikkert elevgrundlag for gymnasiet, og derfor er jeg aktiv i den igangværende beslutningsproces om fordeling af elever mellem Aarhus Kommune og omegnskommuner. Vi bør som vækstkommune stå vagt om Favrskov Gymnasium, og derfor vil jeg med seriøst bestyrelsesarbejde bidrage til at elevgrundlaget, den faglige kvalitet og budgetrammen forbedres.

Regionerne i Danmark er ikke ligefrem borgernes politiske kæledægge selv om over 90 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med sundhedsvæsenet. Derfor bliver regionernes beståen og alternativer til styring af sundhedssektoren vigtige emner i den kommende folketingsvalgkamp