Resultater i byrådsperioden

19. januar 2022

Det nytter at engagere sig i lokalpolitik

Se her, hvad Venstre i Favrskov har fået gennemført i denne byrådsperiode:


Det gode børneliv

Indførelse af en ny børne- og ungepolitik, hvor dannelse og fællesskab står centralt

Indførelse af kvalitetsmålinger i dagtilbud, samt målrettede investeringer i lege- og læringsmiljøer på baggrund af resultater fra målingerne

Flere penge i øvrigt til dagtilbud

Penge til at ansætte unge i fritidsjob i dagtilbud

 

Et stærkt skolevæsen

Folkeskolerne har fået frihed til at afkorte skoledagen, og Venstre fik indført en pulje til ekstra SFO-tid

Flere penge til folkeskolerne, herunder til faglokaler og faglige formål

Færre nationale tests i folkeskolen

Mere frihed til folkeskolerne vedrørende åben skole

Rammeforsøg om øget frihed til folkeskoler

Lokale fritidstilbud for 4.-6. klasse i Hadsten

Et mere erhvervsrettet 10. klassetilbud

Fritagelse for betaling af grundskyld på friskolerne

 

Et godt kultur- og fritidsliv

Fitness- og crossfitbaner i Hammel, Hinnerup, Søften og Hadsten

Placering af ny ungdomsklub ved Sløjfen i Hadsten

Medfinansiering af Oasen i Hinnerup

Etablering og drift af MTB-spor

Etablering af kunstgræsbane i Hadsten

Coronapulje til dækning af tab hos foreningerne under coronakrisen

Det gode ældreliv

Klippekortordningen på plejecentrene blev reddet

Undersøgelse som baggrund for indførelse af en demenspolitik

Penge til at ansætte unge i fritidsjob på plejecentre

 

 

Gode vilkår for handicappede

Udvidelse af tilbuddet om handicapledsagelse under ferie fra 3 til 5 dage

Involvering af Forbrugerombudsmanden i sag om kontantbetaling i Flextrafik

 

En sund kommune

Tobaksforebyggelse i 6.-10. klasse

Indsats mod snus og andre rusmidler

Etablering af yderligere sundhedsklinikker i Inside, Hammel, samt udstyr til de fire sundhedscentre

 

En erhvervsvenlig kommune

Fremrykning af anlægsprojekter i forbindelse med coronakrisen

En effektiv kommune, som passer på skatteydernes penge

Besparelse ved øget anvendelse af videomøder

Styrket indsats for nedbringelse af flygtninges fravær på sprogskolenEn borgervenlig kommune

Øgede ressourcer til byggesagsområdet

Længere telefonåbningstid i forvaltningen

Indførelse af en whistleblowerordning

Ny borgervenlig hjemmeside

Styrkelse af sagsbehandlingen og kommunikationen på børnehandicapområdet

Opfølgning på sagsbehandlingstider på det sociale område

Opklassificering af private fællesveje til kommunale veje

 

En bæredygtig kommune med fornuften i behold

 

Energioptimeringspulje inden for folkeoplysningsområdet

Sortering af husholdningsaffald i daginstitutioner, skoler og kulturinstitutioner

Plan for og pulje til miljøvenlig transport og CO2-reduktion (bl.a. elcykler og elladecykler til korttidsudlån – hvilke andre tiltag?)

Ingen fredning af Gudenådalen

En kommune i balance

Tiltag for at markedsføre de dele af kommunen, hvor væksten ikke kommer af sig selv

Byfornyelsesplan for Dommerparken i Hammel

Venstre sikrede, at Hinnerup Brandstation ikke blev lukket

 

Bedre infrastruktur

Cykelsti på Randersvej ved Hammel

Cykelstisammenkobling i Søften og Hinnerup

Kollektiv trafikplan med bedre serviceniveau og Flexbus

Ringvej i Hadsten

Ny bro over Randersvej i Hadsten

Budgetreservation til trinbræt i Laurbjerg

 

 

Men vi har ikke et flertal i byrådet… og bl.a. disse forslag blev stemt ned:

 

 

     Tilskud til pasning af egne børn

     Udvidet åbningstid i daginstitutioner

     Mere fleksibilitet for forældre til at vælge deltidspasning

     Legestuemulighed på alle kommunale plejehjem

     Fritagelse for betaling af grundskyld på efterskolerne

 Indsats for at hjælpe udsatte børn og unge i gang med fritidstilbud

 Øget foreningsaktivitetstilskud til 14-18 årige

 Midler til skoleskak

Bevarelse af dansk madkultur og danske højtider i mad- og      måltidspolitikken

Kommunalt tilskud til HPV-vaccine af drengebørn uden for den statslige ordning

 Nedsættelse af timeprisen for byggesagsbehandling

 Tre i stedet for seks kæmpevindmøller i Hallendrup

Bedre omklædningsfaciliteter i Hinnerupbadet

Pulje til medfinansiering af projekter inden for kultur- og fritidsområdet

Digital task force, hvis formål ville være at finde digitale effektiviseringer

Rundkørsel Enslevvej-Gelbrovej

Færdiggørelse af cykelsti mellem Ulstrup og Bjerringbro

Forslag om Thorsø som ”Lysets by”

Forslag om midler til Landmarks i Favrskov

Forslag om udvidelse af Landsbyrådets økonomiske ramme (budget 2020)

Forslag om arealreservation til friplejehjem i Hadsten Nord i forbindelse med kommuneplan