Vedtægter

3. februar 2019

§1.   Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Venstre i Favrskov.  Foreningen er stiftet 22. marts 2018 og er den formelle organisatoriske platform for alle Venstre-aktiviteter i Favrskov Kommune.

 

§2.   Vælgerforeningens formål, opgaver og ansvar

Stk. 1

Venstre i Favrskov har som sit formål at arbejde for at fremme og udbrede Venstres politik, dels via arbejdet i Favrskov Byråd, dels via andre aktiviteter og initiativer lokalt såvel som i andre sammenhænge.

Stk. 2
Det sker blandt andet ved varetagelse af nedenstående opgaver:

 • Medlemshvervning
 • Medlemspleje og gen-tegning
 • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgerne
 • Deltagelse i nærdemokratiet
 • Sikre V-aktivitet i nærområderne
 • Kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg
 • Koordinator for politiske netværksgrupper
 • Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
 • Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Indberetning af medlemstal til landsorganisationen
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 • Valg til kredsbestyrelsen
 • Valg til regionsbestyrelsen
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

 

§3.   Generalforsamling
Stk. 1

Der skal afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af februar med – som minimum – følgende dagsorden.

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
 4. Behandling af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år samt til kredsbestyrelse og regionsbestyrelse
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (efter gældende turnus) og suppleanter
 9. Valg af delegerede til landsmødet
 10. Valg af to revisorer ( én er på valg hvert år) og suppleant(er)
 11. Valg af formand for kredsbestyrelsen
 12. Valg til kredsbestyrelsen
 13. Valg af medlem til regionsbestyrelsen
 14. Evt.

Stk. 2

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside, på Facebook og ved mail til alle medlemmer.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på begæring af formanden, af et flertal af de menige bestyrelsesmedlemmer eller af 10% af de menige medlemmer af foreningen. Begæringen skal ledsages af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Derefter påhviler det formanden inden en uge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med en uges varsel. 

Stk. 4

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen

Stk. 5

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar.

Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt.
Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.

Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelig for medlemmerne.

Stk. 6

Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

Stk. 7

Kontingent til kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til ¾ af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 8

Medlemmer, der vælges til en regionsbestyrelse, skal have bopæl i kommunen

 

§4   Opstillingsmøde

Stk. 1

Foreningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, hvor Venstres kandidater i Favrskov stiller op på en fælles liste for hele kommunen.

Stk. 2

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der

-        har betalt kontingent til vælgerforeningen 7 dage før opstillingsmødet

-        har bopæl i kommunen.

Stk. 3

Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4

Bestyrelsen har til opgave, så vidt muligt, at sørge for, at der på et møde kan vælges en
spids- og borgmesterkandidat mindst to år før det kommende kommunalvalg.

Stk. 5

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:

-        Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram

-        Procedure for opstilling og valg af kandidater, herunder placering af evt. VU-kandidater

-        Opstillingsform og tidspunkt for opstilling

-        Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Stk. 6

Opstilling af kandidatliste finder sted på et særskilt indkalde opstillingsmøde.

 

 

§5   Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og mindst fire medlemmer.

Stk. 2

Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1.

Stk. 3

Bestyrelsens medlemmer er valgt for to år og vælges, så halvdelen er på valg hvert år.

Stk. 4

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4

Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF.

Stk. 6

Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.

Stk. 7

Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 8

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren og endnu èt bestyrelsesmedlem.

Stk. 9

Bestyrelsen kan til konkrete opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper eller tilsvarende overdrage specifikke opgaver til enkeltpersoner.

Stk. 10

Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemsskab.

 

§6   Økonomi

Stk. 1

Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2

Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.

Stk. 3

Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

Stk. 4

Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent hos vælgerforeningen.

Stk. 5

Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Hvis kontingent til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden og de delegerede fra vælgerforeningen.

 

§7   Opløsning af foreningen

Stk. 1

Venstre i Favrskov kan opløses, hvis der er flertal herfor på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med mindst to og højst fire ugers mellemrum.

Stk. 2
På den sidste af disse ekstraordinære generalforsamlinger træffes der – efter forudgående offentliggjort indstilling fra bestyrelsen – beslutning om placering af forenings formue og eventuelt andre aktiver.

Vedtaget på generalforsamlingen for Venstre i Favrskov 22. marts 2018.