Vedtægter

27. februar 2023

 

§1.   Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Venstre i Favrskov. Foreningen er stiftet 22. marts 2018 og er den formelle organisatoriske platform for alle Venstre-aktiviteter i Favrskov Kommune.

 §2.   Vælgerforeningens formål, opgaver og ansvar

Stk. 1

Venstre i Favrskov har som sit formål at arbejde for at fremme og udbrede Venstres politik, dels via arbejdet i Favrskov Byråd, dels via andre aktiviteter og initiativer lokalt såvel som i andre sammenhænge.

Stk. 2
Det sker blandt andet ved varetagelse af nedenstående opgaver:

 • Medlemshvervning
 • Medlemspleje og gentegning
 • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgerne
 • Deltagelse i nærdemokratiet
 • Kontakt og samarbejde med Venstres gruppe i byrådet
 • Sikre V-aktivitet i nærområderne
 • Udarbejdelse af kommunalpolitisk handlingsprogram
 • Beslutning om opstilling af kandidater til kommunalvalg samt udarbejdelse af kandidaterklæring
 • Koordinator for politiske netværksgrupper
 • Kontakt til folkevalgte i kommuneforeningen
 • Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering
 • Administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)
 • Kontingentfastsættelse til egen virksomhed, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse
 • Indberetning af medlemstal til landsorganisationen
 • Indbetaling af kontingent til landsorganisationen
 • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

 

§3.   Generalforsamling

Stk. 1

Der skal afholdes generalforsamling inden 1. marts – som minimum – følgende dagsorden.

1.      Valg af stemmetællere

2.      Valg af dirigent

3.      Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold

4.      Behandling af regnskab

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent   for det kommende år

7.      Valg af formand

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer (efter gældende turnus) og suppleanter

9.      Valg af delegerede til landsmødet

10.  Valg af to revisorer ( én er på valg hvert år) og suppleant(er)

11.  Evt.

Stk. 2

Generalforsamlingen og opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel på foreningens hjemmeside, på Facebook og ved mail til alle medlemmer.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller ¼ af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske herom. Begæringen skal ledsages af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Derefter påhviler det formanden, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. 

Stk. 4

Stemmeret ved generalforsamlingen og opstillingsmøder har alle medlemmer, der har betalt kontingent for en påbegyndt 12 måneders periode, og stemmeretten kan ikke udøves før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer med bopæl i kommunen

Stk. 5

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.

Stk. 6

Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

Stk. 7

Kontingent til kredsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til ¾ af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen. 

§4   Opstillingsmøde

Stk. 1

Foreningen er ansvarlig for forberedelserne til kommunalvalget, hvor Venstres kandidater i Favrskov stiller op på en fælles liste for hele kommunen.

Stk. 2

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der har bopæl i kommunen.

Stk. 3

Bestyrelsen har til opgave, så vidt muligt, at sørge for, at der på et møde kan vælges en
spids- og borgmesterkandidat mindst to år før det kommende kommunalvalg.

Stk. 4

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:

-        Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram

-        Procedure for opstilling og valg af kandidater, herunder placering af evt. VU-kandidater

-        Opstillingsform og tidspunkt for opstilling

-        Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Stk. 5

Opstilling af kandidatliste finder sted på et særskilt indkaldt opstillingsmøde.

  

§5   Bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper

Stk. 1

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og mindst fire medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer er valgt for to år og vælges, så halvdelen er på valg hvert år.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4

Blandt bestyrelsens medlemmer eller udenfor dens midte vælges en repræsentant til Regionsbestyrelsen samt en repræsentant til storkredsens Europaudvalg.

Stk. 5

Delegerede til Venstres Landsmøde skal indberettes til VLO senest 1. maj.

Stk. 6

Blandt bestyrelsens medlemmer vælges tre til en Kredsbestyrelse, som består af mindst fem  medlemmer. Kredsbestyrelsen kan supplere sig med andre medlemmer, og Kredsbestyrelsen konstituerer sig hvert år i april måned.

Stk. 7

Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF.

Stk. 8

Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.

Stk. 9

Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 10

Bestyrelsen kan til konkrete opgaver nedsætte udvalg og arbejdsgrupper eller tilsvarende overdrage specifikke opgaver til enkeltpersoner.

Stk. 11

Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemsskab.

 

§6   Økonomi

Stk. 1

Midler til dækning af kommuneforeningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2

Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.

Stk. 3

Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

 

§7   Opløsning af foreningen

Stk. 1

Venstre i Favrskov kan opløses, hvis der er flertal herfor på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med mindst to og højst fire ugers mellemrum.

Stk. 2
På den sidste af disse ekstraordinære generalforsamlinger træffes der – efter forudgående offentliggjort indstilling fra bestyrelsen – beslutning om placering af forenings formue og eventuelt andre aktiver.

Vedtaget på generalforsamlingen for Venstre i Favrskov 23. februar 2023.